High Impact Polystyrene (HIPS) & Polyoxmethylene (POM).